Algemene Leveringsvoorwaarden- en betalingsvoorwaarden

RETOURNERING
De goederen (verf en behang) die besteld worden zijn speciaal per klant besteld en in de gewenste hoeveelheid / afmeting / kleur geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden.

De verven op onze site worden speciaal voor u gemengd. Daarom kan deze verf niet geretourneerd worden, houdt hier rekening mee met het bestellen en lees de voorwaarden bij het afrekenen goed door voor u akkoord gaat.

De kleuren op onze site kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je computer zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je kleuren ziet. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en kunnen op die gronden niet geretourneerd worden.

AFLEVERING
De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het trajekt naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.

OPLEVERING
De door ons vermelde levertijd geldt steeds bij benadering. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

BETALING.
Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Een faktuur wordt met de goederen meegezonden.

RECLAMES
1. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende :

BEHANG
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebuiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt mogen zijn als hierin de de fout geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de goederen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.

Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de breedte als de lengte van behangrollen en randen. een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordeljkheid of die van de fabrikant.

Neem vooraf contact met ons op over eventueel de grootte van het patroon en/of over de levertijd van het behang. Teveel bestelde rollen behangen worden niet retourgenomen. Eventele klachten zullen enkel onder de volgende voorwaarden in behandeling worden genomen. 1. Alle rollen moeten voor gebruik gecontroleerd worden op gelijke badnummers. 2. De gebruiksaanwijzing achter op het etiket moet op de juiste wijze gehanteerd zijn. 3. Wanneer bij het plakken alsnog onregelmatigheden vastgesteld worden, de werkzaamheden onmiddellijk stoppen en contact opnemen. Etiketten en stalen bewaren. 4. In geen geval zullen er meer dan drie geplaatste banen vergoed worden. 5. Lichte kleurverschillen kunnen optreden tussen de stalen van de collectie en de rollen.

FOTOBEHANG
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden. Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd.
Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen cq aansluitverschillen van maximaal 1/2cm (0,5cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/ fotobehangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in de hoogte als de breedte, is toegestaan.

Tussentijdse maatwijzigingen door de fabrikant voorbehouden.

AAN BEREKENINGEN OP DE WEBSITE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.
Indiende afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleeen geldt :
a. tot het bedrag, dat aan de afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en
b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan BOGERMAN heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van BOGERMAN. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

AANSPRAKEIJKHEID
Wij zijn bij de uivoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 Bogerman Verf & Behang | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel